کیت تشخیص مولکولی SARS FLU

کیت SARS-FLU قادر به سنجش کیفی و تفرق RNA ویروس کرونا و آنفولانزای A و B  با استفاده از روش Real-time PCR از نمونه های تنفسی فوقانی(سواب اوروفارنکس و نازوفارنکس) است. کیت به صورت تک مرحله ای  طراحی شده است. نتایج حاصل از این کیت می تواند به عنوان یک عامل کمک کننده برای تشخیص بیماری آنفولانزا و کرونا و تفرق این دو از یکدیگر به منظور انتخاب درمان مناسب مورد استفاده قرار بگیرد.کیت قادر به تفرق آنفلوانزا A و B از یکدیگر نمی باشد.

مزایای کیت استخراج SARS FLU​

افتراق کووید-19 از آنفولانزا A و آنفلوانزا B

اختصاصیت ١٠٠٪‏

حساسیت: 100%

Limit of Detection:
200 کپی در میلی لیتر