کیت تشخیص مولکولی SARS FLU PLUS

کیت طراحی شده جهت سنجش کیفی و تفرق RNA ویروس کرونا و آنفلوانزای A و B  با استفاده از روش Real-time PCR به صورت تک مرحله ای از نمونه های تنفسی فوقانی(سواب اوروفارنکس و نازوفارنکس) طراحی شده است و نتایج حاصل از این کیت می تواند به عنوان یک عامل کمک کننده برای تشخیص بیماری آنفلوانزا و کرونا و تفرق این دو از یکدیگر به منظور انتخاب درمان مناسب مورد استفاده قرار بگیرد. این کیت قادر به تفرق آنفلوانزا A و B از یکدیگر می باشد.

 

مزایای کیت استخراج SARS FLU PLUS

افتراق کووید-19 از آنفولانزا A و آنفلوانزا B

اختصاصیت ١٠٠٪‏

حساسیت: 100%

Limit of Detection:
200 کپی در میلی لیتر