کیت مولکولی COVID-19

کُد محصول: PT-COVID-100

کیت مولکولی COVID-19

کیت مولکولی COVID-19 برای تشخیص ویروس SARS-CoV-2 با استفاده از روش Real-time PCR بصورت تک مرحله ای طراحی شده است و نتایج حاصل از این کیت می‌تواند به عنوان یک عامل کمک کننده برای تشخیص بیماری COVID-19 حاصل از SARS-CoV-2 مورد استفاده قرار بگیرد.
نتایج حاصل از کیت مولکولی COVID-19 باید فقط برای شواهد بالینی استفاده شود و نباید به عنوان تنها استاندارد تشخیصی بیماری مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود که تشخیص بیماری از ترکیب نتایج آزمایشگاهی و معاینه‌ی فیزیکی بیمار به دست آید.

مزایای کیت COVID-19 One-step RT-PCR

روش تک مرحله‌ای تنها در یک تیوب واکنش

دارای تائیدیه و مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی (IMED)

کانال FAM/HEX/ROX

تشخیص قطعی COVID-19 بر اساس سنجش دو ناحیه ژنی N و RdRp