کیت الایزای SARS-Cov-2 Spike IgG

کد محصول: PT-SARS-Cov-2 Spike IgG-96

Anti-Spike IgG-min

Indirect

اساس تست کیت

Asset 2

96 تستی

سایز پکیج‌ها

99.01

اختصاصیت تست

75 دقیقه

زمان کل انجام تست

ويروس SARS-CoV-2 که در سال 2019 در ووهان چين کشف شده و عامل بيماري COVID-19 ميباشد، يک کروناويروس RNA دار تک رشتهاي است. ژنوم اين ويروس شباهت بسياري با ديگر کروناويروسها بالاخص ويروس SARS-CoV و ويروس کروناي خفاش دارد. اين ويروس در انسان باعث ايجاد عفونت و مشکلات تنفسي شديدي ميشود. پروتئينها (آنتي ژنها)ي زيادي شامل آنتي ژن Spike(S), Envelope(E), Membrane(M)M وNucleocapsid (N)N در ساختار اين ويروس وجود دارند. تحقيقات نشان داده است، آنتي ژن S به عنوان آنتي ژن حاوي ناحيه RBD(Receptor Binding domain)n ايمونوژن ترين آنتيژن جهت توليد آنتي بادي هاي مصونيت زا با قابليت خنثي سازي مي باشد که اين آنتي بادي ها از اتصال ويروس به گيرنده ACE2 (Angiotensin Converting enzyme)e در سطح سلول ميزبان و ورود آن به سلول ممانعت مي کنند.
کيت الايزاي سنجش آنتي بادي IgG اختصاصي آنتي ژن Spike شرکت پيشتاز طب با تشخيص کمي حضور آنتي بادي IgG عليه آنتي ژن Spike ميتواند نقش تعيين کننده اي در تشخيص وجود آنتي باديهاي مذکور در سرم افراد بهبود يافته و همچنين افراد واکسينه شده داشته باشد.

مشخصات فنی SARS-Cov-2 Spike IgG مشخصات فنی SARS-Cov-2 Spike IgG
Indirect
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
10, 50, 100 , 1000 µl
Required Samplers​
30 + 30 + 15 min (in 37⁰C)
Incubation time​
Two Vials
Control
Ru/ml 0, 5, 10, 25, 50, 100
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1