کیت الایزای SARS-Cov-2 RBD Total

کد محصول: PT-SARS-Cov-2 RBD Total-96

کیت SARS-Cov2 RBD Total

Antigen Sandwich

اساس تست کیت

Asset 2

96 تستی

سایز پکیج‌ها

97.7

اختصاصیت تست

75 دقیقه

زمان کل انجام تست

ويروس SARS-CoV-2 عامل بيماري کوويد-19 به صورت کروناويروس داراي RNA تک رشته اي همراه با پوشش (Envelop) مي باشد. در ساختار اين ويروس چندين پروتئين ساختاري شامل ميخک (Spike)، پوشش، غشا و نوکلئوکپسيد وجود دارد. پروتئين ميخک حاوي دومن متصل به گيرنده (RBD) است که شناسايي و اتصال به گيرنده سطح سلول ها به نام آنزيم مبدل آنژيوتانسين 2 (ACE2) را به عهده دارد. تحقيقات نشان داده است، ناحيه RBD بهترين ايمونوژن براي تحريک پاسخ سيستم ايمني و توليد آنتي باديهاي محافظت کننده ضد ويروس است که از اتصال ويروس به گيرنده ACE2 (Angiotensin Converting enzyme) در سطح سلول ميزبان و ورود آن به سلول جلوگيري ميکند.
سيستم ايمني انسان در مقابله با اين ويروس سه نوع آنتي بادي IgM , IgG و IgA را توليد و به سيستم گردش خون وارد ميکند. وجود آنتي باديهاي IgM , IgG و IgA عليه ناحيه RBD آنتي ژن Spike اين ويروس نشان دهنده تماس فرد با ويروس و وجود آنتي باديهاي مهارکننده اتصال ويروس به گيرنده سطح سلول مي باشد.
کيت الايزاي سنجش آنتي بادي Total اختصاصي آنتي ژنSARS-CoV-2 RBD 2 پيشتاز طب با تشخيص کيفي حضور اين آنتي باديها در سرم ميتواند نقش تعيين کننده اي در تشخيص وجود آنتي باديهاي ايمني دهنده بر عليه اين ويروس در افراد بهبود يافته و همچنين افراد واکسينه شده داشته باشد.

مشخصات فنی SARS-Cov-2 RBD Total مشخصات فنی SARS-Cov-2 RBD Total
Antigen Sandwich
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
50, 100 µl
Required Samplers​
30 + 30 + 15 min (in 37⁰C)
Incubation time​
Two controls: Negative & Positive
Control
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1