کیت الایزای SARS-CoV-2-Neutralizing-Ab

کد محصول: PT-SARS-CoV-2-Neutralizing-Ab-96

کیت Neutralizing

رقابتی

اساس تست کیت

Asset 2

96 تستی

سایز پکیج‌ها

اختصاصیت تست

45 دقیقه

زمان کل انجام تست

ويروس SARS-CoV-2 عامل بيماري کوويد-19 به صورت کروناويروس داراي RNA تک رشته اي همراه با پوشش (Envelop) مي باشد. در ساختار اين ويروس چندين پروتئين ساختاري شامل ميخک (Spike)، پوشش، غشا و نوکلئوکپسيد وجود دارد. پروتئين ميخک حاوي دومن متصل به گيرنده (RBD) است که شناسايي و اتصال به گيرنده سطح سلول ها به نام آنزيم مبدل آنژيوتانسين 2 (ACE2) را به عهده دارد. تحقيقات انجام شده نشان ميدهد RBD اين ويروس با قدرت بالايي با گيرنده ACE2 انساني ميانکنش مي دهد که منجر به اندوسيتوز به داخل سلول هاي ريوي و تکثير ويروس مي گردد. عفونت با ويروس SARS-CoV-2 باعث القاي پاسخ هاي ايمني اکتسابي شده و در نتيجه آنتي بادي هاي اختصاصي عليه آنتي ژن هاي ويروسي در گردش خون بيماران يافت مي شود. جالب توجه اينکه تمامي آنتي بادي هاي توليد شده قدرت مهار اتصال ويروس به گيرنده سطح سلول هاي ميزبان و مهار تکثير ويروس را ندارند. تنها بخشي از اين آنتي بادي ها که توان مهار و خنثي سازي ويروس را دارند به عنوان آنتي بادي هاي خنثي کننده در نظر گرفته مي شوند. بنابراين آنتي بادي هاي اختصاصي بر عليه RBD مي تواند از طريق مهار اتصال RBD-ACE2 نقش محافظت کننده و خنثي کننده داشته باشند. مشاهداتي مبني بر ارتباط تيتر آنتي بادي ضد پروتئين ميخک و آنتي بادي خنثي کننده وجود دارد اما سنجش اين آنتي بادي هاي خنثي کننده مي تواند دليلي غير مستقيم بر مصونيت در افراد باشد که نيازمند مشاهدات تاييدي مي باشد . حساسيت کيت سنجش آنتي بادي خنثي کننده SARS-CoV-2 در روزهاي اوليه پس از عفونت با SARS-CoV-2 مشخص نمي باشد. نتايج منفي عفونت حاد با اين ويروس را منتفي نمي کند. نتايج مثبت کاذب به علت واکنش متقاطع آنتي بادي هاي از قبل توليد شده يا دلايل احتمالي ديگر ممکن است رخ دهد.

مشخصات فنی SARS-CoV-2-Neutralizing-Ab مشخصات فنی SARS-CoV-2-Neutralizing-Ab
Competitive
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
50, 100 µl
Required Samplers​
15 + 30 min (37⁰C)
Incubation time​
Two Vials
Control
µg/ml 0, 1, 2.5, 5, 10, 40
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1