کیت الایزای ELISA Check

کد محصول: PT-ELISA CHECK

IMG_8416-Edit-min

--

اساس تست کیت

Asset 2

--

سایز پکیج‌ها

--

اختصاصیت تست

--

زمان کل انجام تست

تجهیزات نقش مهمی در انجام و اخذ نتایج در تست های الایزا دارند که چگونگی عملکرد آن ها اثر مستقیم بر صحت و دقت نتایج خواهد داشت. عملکرد این تجهیزات هر چند وقت یکبار به صورت روتین و همچنین پس از تعمیرات باید مورد بررسی قرار بگیرد و همچنین در شرایطی که نتایج غیر قابل قبول به دست می آیند باید جهت بررسی علت آن عملکرد تجهیزات مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این تجهیزات می توان به دستگاه شستشو، سمپلرها و دستگاه خوانشگر الایزا اشاره کرد. کنترل دستگاه خوانشگر الایزا از نظر خطی بودن بصورت ماهیانه و از نظر صحت هر سه ماه یکبار پیشنهاد می گردد.
• بررسی صحت خوانشگر الایزا :
هدف از این آزمون تعیین تفاوت جذب نوری واقعی با جذب نوری بدست آمده از دستگاه می باشد. در این آزمون از محلول های رنگی با میزان جذب نوری مشخص که در برابر دستگاه های کالیبره قرائت شده استفاده می شود.

• بررسی خطی بودن خوانشگر الایزا :
هدف از این آزمون تعیین ارتباط بین غلظت و جذب نوری است و از محلول رنگی با رابطه خطی بین غلظت و جذب نوری در طول موج 450 نانو متر استفاده شده است.
• بررسی تکرارپذیری سمپلر و خوانشگر الایزا :
هدف از این آزمون تعیین اختلال در حس گر ها و مسیر خوانش دستگاه می باشد و از محلول رنگی دارای جذب نوری مشخص در طول موج 450 نانومتر استفاده شده است.
• بررسی فرایند شستشو :
این تست بر مبنای اتصال های غیر اختصاصی صورت می پذیرد و در صورتی که شستشو ناقص انجام شود جذب نوری از حد تعیین شده بالاتر می رود. وجود جذب نوری غیر قابل قبول شدراین تست در صورتیکه از صحیح بودن محلول شستشو اطمینان داشته باشید، مربوط به نقص در عملکرد دستگاه شستشو می باشد.

• به همراه نرم افزار جهت محاسبه

مشخصات فنی ELISA Check مشخصات فنی ELISA Check
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
μl 100
Required Samplers​
Incubation time​
Control
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1