کیت الایزای CA15-3

کیت ca 15-3

Antibody Sandwich

اساس تست کیت

Asset 2

96 تستی

سایز پکیج‌ها

99%

اختصاصیت تست

75 دقیقه

زمان کل انجام تست

آنتی‌ژن CA15-3به ‌وسیله سلول‌های طبیعی بافت سینه ساخته می‌شود. در سرطان سینه سطح مارکر CA15-3و آنتی‌ژن سرطانی 27.29 افزایش می‌یابد. هدف از انجام تست اندازه‌گیری تومور مارکر CA15-3خون، به منظور تشخیص سرطان سینه است.
افزایش CA15-3 در کمتر از 50 درصد زنان مبتلا به سرطان اولیه محدود شده سینه و بیش از 80 درصد زنان مبتلا به سرطان پیشرفته سینه (همراه‌ با متاستاز) مشاهده می‌شود. این تست در همه موارد سرطان مهاجم سینه مفید نیست؛ زیرا در بعضی از موارد سرطان افزایش CA15-3 مشاهده نمی‌شود. این آزمایش برای غربالگری سرطان سینه پیشنهاد نمی‌شود؛ زیرا این تومور مارکر توسط بافت‌های سالم بدن و انواع دیگر سرطان‌ها تولید می‌شود.

مشخصات فنی CA15-3 مشخصات فنی CA15-3
Antibody Sandwich
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
μl 20 , 100
Required Samplers​
15+30+30 min (Room temperature)
Incubation time​
Two Controls
Control
0 , 25 , 50 , 150 , 300 , 600 U/ml
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1