کیت الایزای anti dsDNA

کیت dsDNA

Indirect

اساس تست کیت

Asset 2

96 تستی

سایز پکیج‌ها

99%

اختصاصیت تست

105 دقیقه

زمان کل انجام تست

این تست، مقدار آنتی‌بادی برای دی‌اکسی ریبونوکلئیک اســـیــــد دو رشتــه‌ایی (anti-dsDNA) را که ممکن است درخــون وجــود داشته باشـد، اندازه‌گیری می‌کنـد. در حالت طبیعی وظیفۀ آنتی بادی ها حفاظت از بدن در برابر عفونت است ، (anti-dsDNA) یک اتوآنتی‌بادی است که زمانی که سیستم ایمنی بدن فرد درتمایز بین «خود» و «غیرخود» با شکست مواجه می‌گردد، تولید می‌شود. همان گونه که در بالا اشاره گردید ،(anti-dsDNA) ژن ها و DNAهای موجود در هستۀ سلول ها را در بدن رامورد هدف و حمله قرارمی‌دهد و سبب التهاب، آسیب بـافت‌ها و سایر علائم می‌شود که با اختلال خودایمنی همراه هستند.
Anti-dsDNA یکی از چندین آنتی‌بادی ضدهسته‌ (ANA) می باشند . آزمایش (anti-dsDNA) میزان حضور آنتی بادی ها در خون را مشخص می سازد.

مشخصات فنی anti dsDNA مشخصات فنی anti dsDNA
Indirect
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
μl 10/100/1000
Required Samplers​
15 + 30 + 60 min (RT-دمای اتاق)
Incubation time​
Two Controls
Control
0 , 100 , 400 , 800 IU/mL
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1