کیت الایزای ANA

کیت ANA

Indirect

اساس تست کیت

Asset 2

96 تستی

سایز پکیج‌ها

98.5%

اختصاصیت تست

105 دقیقه

زمان کل انجام تست

کیت الایزای غربالگری ANA پیشتازطب، برای سنجش کیفی حضور آنتی بادی‌های IgG علیه آنتی ژن‌های هسته‌ای در سرم یا پلاسمای انسان طراحی شده. کیت الایزای ANA حضور آنتی بادی‎‌های IgG علیه 9 آنتی ژن هسته‌ای و سیتوپلاسمی را به صورت همزمان در سرم یا پلاسمای افراد شناسایی میکند.
این آنتی ژن ها شامل: SSA/Ro, SSB/La, sm, smRNP, RNP, centromere B, scl70, Jo1, dsDNA میباشد. از این کیت به عنوان کمک تشخیصی در بیماری های روماتولوژی خود ایمن سیسنمیک معینی استفاده میشود. محتوای این کیت تنها برای تشخیص آزمایشگاهی استفاده میشود.

مشخصات فنی ANA مشخصات فنی ANA
Indirect
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
10/100/1000 µl
Required Samplers​
60 + 30 + 15 min (room temperature)
Incubation time​
Two controls: Negative & Positive
Control
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1