کیت الایزای SARS-Cov-2 RBD IgA

کد محصول: PT-SARS-Cov-2 RBD IgA

کیت Anti RBD IgA

ایندایرکت

اساس تست کیت

Asset 2

96 تستی

سایز پکیج‌ها

98

اختصاصیت تست

75دقیقه

زمان کل انجام تست

ويروس SARS-CoV-2 عامل بيماريCOVID-19 ، يک کروناويروس RNA دار تک رشتهاي است. ژنوم اين ويروس شباهت بسياري با ديگر کروناويروسها بالاخص ويروس SARS-CoV و ويروس کروناي خفاش دارد. اين ويروس در انسان باعث ايجاد عفونت و مشکلات تنفسي شديدي ميشود. پروتئينهاي ساختاري شامل آنتي ژن هاي Spike(S), Envelope(E), Membrane(M)MوNucleocapsid (N)N در ساختار اين ويروس وجود دارند. تحقيقات نشان داده است، ناحيه RBD(Receptor Binding domain)n آنتيژن Spike ، ايمونوژن ترين آنتيژن جهت توليد آنتي بادي هاي مصونيت زا با قابليت خنثي سازي مي باشد که اين آنتي بادي ها از اتصال ويروس به گيرندهACE2 (Angiotensin Converting enzyme 2)2 در سطح سلول ميزبان و ورود آن به سلول ممانعت مي کنند. از آن جا که آنتي بادي IgA به عنوان يکي از آنتي بادي مهم با خاصيت ايمن زايي بالا شناخته مي شود، کيت الايزاي سنجش آنتي باديIgA اختصاصي ناحيه RBD شرکت پيشتاز طب با تشخيص کيفي حضور آنتي بادي IgA عليه RBD ميتواند نقش تعيين کننده اي در تشخيص وجود آنتي باديهاي مذکور در سرم افراد بهبود يافته و همچنين افراد واکسينه شده داشته باشد.

مشخصات فنی SARS-Cov-2 RBD IgA مشخصات فنی SARS-Cov-2 RBD IgA
Indirect
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
10, 100, 1000 µl
Required Samplers​
15 + 30 + 30 min (37°C)
Incubation time​
Two Vials
Control
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1