کیت الایزای SARS-COV2-RBD-IgG

کد محصول: PT-SARS-COV2-RBD-IgG-96

کیت Anti RBD IgG

Indirect

اساس تست کیت

Asset 2

96 تستی

سایز پکیج‌ها

100

اختصاصیت تست

75 دقیقه

زمان کل انجام تست

ويروس 2-CoV-SARS که در سال 2019 در ووهان چين کشف شده و عامل بيماري covid-19 ميباشد، يک کروناويروس RNA دار تک رشتهاي است. ژنوم اين ويروس شباهت بسياري با ديگر کروناويروسها باالخص ويروس CoV-SARS و ويروس کروناي خفاش دارد.
اين ويروس در انسان باعث ايجاد عفونت و مشکالت تنفسي شديدي ميشود. پروتئينها (آنتي ژنها)ي زيادي شامل آنتي ژن (M(Membrane), E(Envelope), S(Spike و (N (Nucleocapsid در ساختار اين ويروس وجود دارند. تحقيقات نشان داده است، ناحیه(domain Binding Receptor(RBD آنتیژن Spike ، ایمونوژن ترین آنتیژن جهت تولید آنتی بادی های مصونیت زا با قابلیت خنثی سازی می باشد
که این آنتی بادی ها از اتصال ویروس به گیرنده (enzyme Converting Angiotensin (ACE2 در سطح سلول میزبان و ورود آن به سلول ممانعت می کنند.
کيت الايزاي سنجش آنتي بادي IgG اختصاصی ناحیه RBD شرکت پیشتاز طب با تشخیص کمی حضور آنتی بادی IgG علیه RBD میتواند نقش تعيين کننده اي در تشخیص وجود آنتی بادیهای مذکور در سرم افراد بهبود یافته و همچنین افراد واکسینه شده داشته باشد.

مشخصات فنی SARS-COV2-RBD-IgG مشخصات فنی SARS-COV2-RBD-IgG
Indirect
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
10, 50, 100 µl
Required Samplers​
30 + 30 + 15 min (in 37⁰C)
Incubation time​
Two Vials
Control
Ru/ml 0, 5, 10, 25, 50, 100
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1