کیت بیوشیمی Pathogen control Serum

کد محصول: PTC0002

Pathogen control serum

کنترل سرمی P به صورت لیوفیلیزه بوده و از سرم انسانی تهیه شده است.اغلب مقادیر مربوط به کنترل سرمی P در محدودة پاتولوژیک هستند

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1