کیت بیوشیمی Normal Serum

کد محصول: PTC0001

Normal control serum

کنترل سرمی N به صورت لیوفیلیزه بوده و از سرم انسانی تهیه شده است. اغلب مقادیر مربوط به کنترل سرمی N در محدودة نرمال هستند.

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1