کیت بیوشیمی Multi Calibrator XL

کد محصول: PTCC6001

Multi Calib XL

کالیبراتور XL ،یک سرم کالیبراسیونی لیوفیلیزه است که از سرم انسانی تهیه شده است. مقادیر مربوط به آنالیتها با هدف کالیبراسیون دقیق و مطمئن آناالیزرهای اتوماتیک انتخاب شده اند.

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1