کیت بیوشیمی Hb A1c calibrator

کد محصول: PT-A1C Cal

HbA1c کالیبراتور

HbA1c Calibrator 1 : HbA1c 3.50 ( µmol/L )

HbA1c Calibrator 1 : Hb 100.5 ( µmol/L )

HbA1c Calibrator 2 : HbA1c 14.20 ( µmol/L )

HbA1c Calibrator 2 : Hb 133.5 ( µmol/L )

کالیبراتور Hb A1c ، کالیبراتوری برای اندازه گیری درصد HbA1c در خون تام با استفاده از کیت دستگاهی HbA1c شرکت پیشتازطب می باشد .

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1