کیت بیوشیمی D-dimer Control

D-dimer کنترول

Method: Turbidimetric

Value: 1.0

Range: 0.82 - 1.18

Unit: µg/mL

این محصول به عنوان کنترل D-dimer در تعیین مقدار D-دایمر پالسما با استفاده از کیت D-دایمر شرکت پیشتاز طب مورد استفاده قرار میگیرد.

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1