کیت بیوشیمی D-dimer Calibrator

D-dimer کالیبراتور

Test: HDL-C/LDL-C

Method: Enzymatic

Concentration: 60/64

Unit: mg/dl

این محصول به عنوان کالیبراتور D-dimer در تعیین مقدار D-دایمر پالسما با استفاده از کیت D-دایمر شرکت پیشتاز طب مورد استفاده قرار میگیرد.

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1