کیت بیوشیمی A1C Control Low

HbA1c control low

Test: HbA1c Control-Low

IFCC ( mmol/mol ): 24.6-48.6

NGSP ( % ): 4.4 – 6.6

این محصول ، کنترلی برای انجام تست های کنترل کیفی HbA1c در خون تام با استفاده از کیت دستگاهی HbA1c شرکت می باشد .

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1