کیت بیوشیمی A1C Control High

HbA1c control high

Test: HbA1c Control-High

IFCC ( mmol/mol ): 88-116

NGSP ( % ): 10.2 – 12.8

محصول A1C Control High ، کنترلی برای انجام تست های کنترل کیفی HbA1c در خون تام با ا ستفاده از کیت دستگاهی HbA1c شرکت می باشد .

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1