کیت بیوشیمی CRP

کد محصول: PT90001

کیت CRP

کالیبر دو نقطه‌ای

بدون لاتکس

روش ایمونوتوربیدومتریک

قابلیت نصب روی همه‌ی دستگاه

CRP یکی از پروتئینهای فاز حاد میباشد که در پاسخ به آسیب و یا عفونت سریعاً افزایش می یابد. در مقایسه با سایر پروتئینهای فاز حاد که افزایش آنها در سرم حدود 24 ساعت طول می کشد،افزایش غلظتCRP بسیار سریعترو حدود 4 تا 6 ساعت اتفاق می افتد. همچنین میزان CRP بسیار سریعتر از سایر پروتئینها پس از سپری شدن فاز حاد به حالت طبیعی باز می گردد.تعیین میزان CRP به ارزیابی میزان آسیب به بافتهای بدن کمک می کند.در موارد بالینی زیر از تست CRP استفاده می شود: پایش روند بهبود پس از جراحی، سکته قلبی، پیوند، بیماری التهابی روده، بیماریهای رماتیسمی و بیماریهای عفونی.

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1