کیت بیوشیمی HbA1c

کد محصول: PT-A1C-80,PT-AIC-140,PT-A1C-917

کیت HbA1c

قابلیت اندازه گیری دو آنالیت ( Hb & A1c ) بصورت مجزا با یک کیت

طول موج خوانش 660 نانومتر جهت اندازه گیری A1c و طول موج 505 نانومتر در تست Hb

انجام تست با روش آنزیمی و عدم ایجاد کدورت در کووت های دستگاهی

توانایی تعیین سطح Hb A1c در نمونه خون کامل (Whole Blood)

دیابت ملیتوس شایعترین بیماری غدد داخلی است. این بیماری علاوه بر عوارض حاد متابولیک (کتواسیدوز دیابتی و کمای هیپراسمولار) با عوارض طولانی مدت وخیمی از قبیل : عوارض چشمی (رتینوپاتی)، عوارض کلیوی (نفروپاتی)، عوارض عصبی (نوروپاتی)، عوارض قلب و عروق (آترواسکلروزیس و هیپرتانسیون) همراه است. در هنگام درمان دیابت، اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله (Hb-A1c) ، بهترین شاخص کنترل بیماری دیابت می باشد. این هموگلوبین میانگین سطوح قند خون را در 8-12 هفته قبل نشان می دهد و در واقع تخمینی از کنترل دیابت در طی سه ماه گذشته است.
مشخصات:

کیت بصورت مایع و آماده مصرف
قابلیت اندازه گیری دو آنالیت ( Hb & A1c ) بصورت مجزا با یک کیت
طول موج خوانش 660 نانومتر جهت اندازه گیری A1c و طول موج 505 نانومتر در تست Hb
قابلیت انجام تست بصورت دستگاهی
انجام تست با روش آنزیمی و عدم ایجاد کدورت در کووت های دستگاهی
توانایی تعیین سطح Hb A1c در نمونه خون کامل (Whole Blood)
پایداری معرف در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد، تا پایان تاریخ انقضا کیت
قابلیت اندازه گیری Hb A1c به میزان 14% هموگلوبین توتال و تست هموگلوبین تا غلظت 20 گرم بر دسی لیتر بصورت خطی
عدم تداخل آنالیتهای مزاحمی همچون هموگلوبین های ناپایدار و تغییریافته بیلی روبین و …
قابلیت اندازه گیری تقریبا 250 تست هموگلوبین و A1c با حجم 80ml در دستگاه های سری هیتاچی
در دسترس بودن پارامترهای انواع اتوآنالایزرها و قابلیت نصب بر روی آنها
کالیبراسیون کیت بصورت خطی و با روش End Point
ارائه کیت با حجم های 80ml جهت دستگاههای سری هیتاچی و حجم 140ml در سایر دستگاه ها

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1