مصاحبه‌ی آقای بهروز تهرانی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پیشتاز طب با رادیو گفتگو در رابطه‌ با کیت‌های تشخیصی کرونا

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم