کیت تست سریع کرونا آنتی ژن
(COVID-19 Rapid Test)

تست سریع کرونا

کیت تست سریع کرونا (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test) یک تست ایمونوکروماتوگرافی است که برای تشخیص کیفی آنتی ژن SARS-CoV-2 در نمونه های سوآب نازوفارنکس در افراد مشکوک به کرونا در نظر گرفته شده است. این تست در تشخیص بیماران مشکوک به عفونت SARS-CoV-2 همراه با علائم بالینی و نتایج سایر متغیرهای آزمایشگاهی کاربرد دارد.

مزایای کیت COVID-19 Rapid test Ag

اختصاصیت ١٠٠٪‏

حساسیت 88%

برای ct<30

دارای تائیدیه و مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی (IMED)

حساسیت ١٠٠٪

برای ct<25