[(hCG (Rapid] کُد: PT-RhCG-96

HCG هورمون گلیکوپروتئینی است که بصورت نرمال در دوران بارداری توسط جفت ترشح می‌شود. با شروع بارداری غلظت آن در خون به سرعت افزایش یافته و در اواخر سه ماهه اول به بالاترین میزان خود می‌رسد. در خلال بارداری مقدار این هورمون در خون بسیار بالا بوده ولی به محض زایمان و بعد از گذشت چند روز مقدار آن به شدت کاهش یافته و قابل اندازه‌گیری نمی‌باشد. از نظر ساختمانی مولکول کامل HCG دارای دو زیر واحد آلفا و بتا می‌باشد، زنجیره آلفا ساختمان مشابهی با زنجیره آلفای سایر هورمونهای گلیکوپروتئینی مانند LH ,FSH و TSH دارد. تفاوتهای موجود در زیر واحد بتاست که تفاوتهای بیولوژیکی و ایمونوشیمیائی این هورمونها را سبب می‌گردد که این تفاوتهای ایمونوشیمیائی در تشخیص و اندازه گیری این هورمونها حائز اهمیت فراوان هستند. روشهای اختصاصی سنجش این هورمون امکان تشخیص بارداری را 8 تا 11 روز پس از لقاح فراهم می سازد.

مزایا:

  • کوتاه بودن زمان انجام آزمایش
  • آماده مصرف بودن کلیه محلول ها
  • توانایی تیتراسیون سرمها تا غلظت 1000IU/L بدون نیاز به رقیق سازی
  • عدم وجود اثر هوک تا غلظت های  500000IU/L
  • حساسیت 1IU/L
  • دارای نشان CE
  • کالیبر شده در مقابل استاندارد بین المللی WHO
  • بسته بندی های 96 و 192 تستی
Required Information About R-hCG
Chromogen Substrate Ready to use
Conjugate Ready to use
Control 1 vial
Incubation time 5 + 5 + 5 min (Room Temperature)
Required Samplers 50 , 100 µl
Standards 0 , 25 , 100 , 250 , 500 , 1000 IU/L