[hCG] کُد: PT-hCG-96

HCG هورمون گلیکوپروتئینی است که بصورت نرمال در دوران بارداری توسط جفت ترشح می‌شود. با شروع بارداری غلظت آن در خون به سرعت افزایش یافته و در اواخر سه ماهه اول به بالاترین میزان خود می‌رسد. در خلال بارداری مقدار این هورمون در خون بسیار بالا بوده ولی به محض زایمان و بعد از گذشت چند روز مقدار آن به شدت کاهش یافته و قابل اندازه‌گیری نمی‌باشد. از نظر ساختمانی مولکول کامل HCG دارای دو زیر واحد آلفا و بتا می‌باشد، زنجیره آلفا ساختمان مشابهی با زنجیره آلفای سایر هورمون های گلیکوپروتئینی مانند LH ,FSH و TSH دارد. تفاوتهای موجود در زیر واحد بتاست که تفاوتهای بیولوژیکی و ایمونوشیمیائی این هورمون ها را سبب می‌گردد که این تفاوتهای ایمونوشیمیائی در تشخیص و اندازه گیری این هورمون ها حائز اهمیت فراوان هستند. روشهای اختصاصی سنجش این هورمون امکان تشخیص بارداری را 8 تا 11 روز پس از لقاح فراهم می سازد.

مزایا:

  • آماده مصرف بودن کلیه محلول ها
  • توانایی تیتراسیون سرم ها تا غلظت 1000IU/L بدون نیاز به رقیق سازی
  • عدم وجود اثر هوک تا غلظت های 500000IU/L
  • حساسیت 1IU/L
  • دارای نشان CE
  • عدم نیاز به Shaker
  • کالیبرشده در مقابل استاندارد  بین المللی WHO
  • بسته بندی 96 تستی
Required Information About hCG
Assay Type Antigen Capture (Antibody Sandwich)
Chromogen Substrate Ready to use
Conjugate Ready to use
Controls 2 vials
Incubation time 30 + 30 + 15 min (Room Temperature)
Required Samplers 20 , 100 µl
Standards 0 , 25 , 100 , 250 , 500 , 1000 IU/L