[CA 125] کُد: PT-CA 125-96

CA125 نوعی گلیکوپروتئین موسینی با وزن مولکولی بالا است که در سطح بسیاری از سلولهای سرطان تخمدان (نه همه موارد) یافت می شود. این آنالیت را می توان در دیگر انواع سرطان و به مقدار کمی نیز در نسوج سالم یافت. آزمایش 5CA12 می تواند میزان این گلیکوپروتئین را در خون اندازه گیری کند.
مقادیر کمی ازCA125  توسط بافت های طبیعی در سراسر بدن و توسط برخی از سرطان های دیگر تولید می شود. سطوح آن در خون ممکن است با انواع بیماریهایغیرسرطانی، شامل قاعدگی، بارداری و بیماری التهابی لگن در حد کمی افزایش یابد.
آزمایش CA125 جهت بررسی چگونگی روند درمان سرطان تخمدان و بررسی بازگشت احتمالی بیماری مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمایش برای پایش درمان سرطان تخمدان و تشخیص عود و بازگشت بیماری پس از درمان و یا قبل از شروع درمان سرطان تخمدان و همچنین اگر فرد دارای ریسک بالا (سابقه خانوادگی سرطان تخمدان) برای ابتلا به سرطان تخمدان باشد درخواست می شود .
مجموعه ای از آزمایش هایCA125  که غلظت های در حال افزایش یا کاهش را نشان می دهند، اغلب مفیدتر از نتیجه یک آزمایش منفرد می باشند. تست تکمیلی که در کنار تستCA125  به تشخیص و پایش بهتر بیماری کمک خواهد کرد بررسی مولکولی ژنهای 1-BRCA و 2-BRCA می باشد.