• گالری
  • شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، اردیبهشت ماه 1397
[ شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، اردیبهشت ماه 1397]