کارگاه ها

تضمین کیفیت در تست های الایزا ، سال 1394 

مدرس : دکتر بوترابی

QA Pathology congress 1394 BOUTORABI

Quality Assurance in ELISA Pathology

congress 1394 Dr. Ali  Mirjalili

 

تضمین کیفیت در تست های الایزا ، سال 1395

مدرس : دکتر بوترابی

ATE biochem

ATE HEMATOLOGY

ATE HORMONES

Quality assurance in immunology

مدرس : دکتر میرجلیلی

Quality Assurance in ELISA