بهره گیری از تکنولوژی های نوین برای رقابت با سیستم های بسته تشخیصی ارزش ها:

  • ایجاد زمینه جهت ارتقاء ذینفعان
  • مشتری مداری
  • تشویق و ترویج کارگروهی
  • تشویق و ترویج خلاقیت و نوآوری
  • رعایت و ترویج اخلاق حرفه ای