بهروزتهرانی

مدیر عامل

بهزاد تهرانی

قائم مقام مدیرعامل

بابک باقر نظری

عضو هیات مدیره

دکتر سید مهدی بوترابی

مدیرفنی