شرکت پیشتازطب به عنوان تولید و تامین کننده فرآورده ها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برای کلیه مراکز تشخیصی، درمانی، تحقیقاتی و آموزشی در بازارهای جهانی فعالیت می کند.
ما با بهره گیری از فن آوری های نوین و توسعه آنها همگام با پیشرفت های جهانی و نیز ابداع روشهای جدید تلاش می کنیم تا ایجاد ارزش افزوده نموده و رشد سودآوری و منافع ذینفعان را تضمین نماییم. ایجاد زمینه جهت ارتقا ذینفعان، مشتری مداری، تشویق و ترویج کارگروهی، خلاقیت و نوآوری و رعایت و ترویج اخلاق حرفه ای از ارزش های حاکم بر شرکت می باشد.
ما تلاش می کنیم تا ضمن رعایت الزامات زیست محیطی، از طریق رشد دادن پرسنل متناسب با رشد شرکت و با اتکا بر خودباوری، بینش آینده نگر و آینده ساز و روحیه کارگروهی موجود در سطح رهبران، همواره در ارتقا سطح سلامت جامعه، تاثیرگذار باشیم.